دوره MCSE 2012

Microsoft Certified Solution
  • پیش نیاز دوره:
  • مخاطبین دوره:
  • تاریخ برگزاری دوره:
  • تعداد جلسات:
  • مدرس دوره:
  • قیمت دوره:

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus

Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure

Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus

Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Module 4: Designing and Implementing Name Resolution

Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure

Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology

Module 9: Planning and Implementing Storage

Module 10: Planning and Implementing File Services

Module 11: Designing and Implementing Network Access Services

Module 12: Designing and Implementing Network Protection

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 8: Implementing Active Directory Federation Services

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Module 10: Implementing Failover Clustering

Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V

Module 12: Implementing Disaster Recovery

Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus

Module 1: Installing and Deploying Windows 8

Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8

Module 3: Managing Disks and Device Drivers

Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections

Module 5: Implementing Wireless Network Connections

Module 6: Implementing Network Security

Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients

Module 8: Securing Windows 8 Desktops

Module 9: Configuring Applications

Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers

Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access

Module 12: Implementing Hyper-V

Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8

Module 14: Using Windows PowerShell

Module 15: Troubleshooting IP Routing

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

Module 3: Managing Active Directory Domain services Object

Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration

Module 5: Implementing IP v4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Module 7: Implementing Domain Name System

Module 8: Implementing IP v6

Module 9: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing server Images

Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Module 3: Managing Active Directory Domain services

Module 4: Managing User and Service Accounts

Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture

Module 6: Managing User Desktops With Group Policy

Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access

Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 9: Implementing Network Access Protection

Module 10: Optimizing File Services

Module 12: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 13: Implementing Update Management

Module 14: Monitoring Windows Server 2012

دوره MCSE  در مدارک جدید مایکروسافت کوتاه شده عبارت Microsoft Certified Solution Expert می باشد. مدرک MCSE جدیدترین مدرک برای متخصصین IT می باشد که شرکت مایکروسافت بجای مدرک MCITP ارائه کرده است. دوره اموزشی MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 طراحی شده که افراد پس از گذراندن این دوره می توانند مهارت لازم جهت طراحی شبکه کامپیوتری و مدیریت سیستم های مبتی بر ویندوز را بدست آورند. دوره MCSE برای افرادی مناسب است که می خواهند در زمینه تحلیل شبکه، مهندسی بخش فنی، مهندسی سیستم ها و فعالیت داشته باشند.

دوره MCSE شامل 6 کورس می باشد. به افرادی که 4 کورس ابتدایی را با موفقیت به پایان برسانند، مدرک MCSA تعلق خواهد گرفت و در صورتیکه 6 کورس را بصورت کامل طی کنند مدرک MCSE 2012 داده خواهد شد.

در واقع MCSA بخشی از دوره MCSE می باشد. تفاوت دوره MCSE با MCITP در این است که دوره MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 و MCITP بر اساس ویندوز سرور 2008 شکل گرفته است.