ذخیره سازی

امروزه شاهد رشد چشم گیری در استفاده از ذخیره سازها هستیم. که تا حدودی مدیون همه گیر شدن مجازی سازی در ساختار شبکه های کوچک و بزرگ است. دلیل اصلی آن “اهمیت داده ها” است، که سازمان ها و شرکت ها بیش از پیش به اهمیت آن پی برده اند. ذخیره سازها در ساختار فیزیکی و منطقی تفاوت های بسیاری دارند. دسته های مختلف از ذخیره سازها در زیر است: