حافظه اس اس دی D4FC-2SFX-400 400GB 1
کارت شبکه HPE StoreFabric SN1200E 3
حافظه اس اس دی D4FC-2SFX-400 400GB (کپی) 7
هارد سرور D4-2s10-1800 9
حافظه SSD سرور DELL EMC D4-2SFXL-1600 1.6TB SAS 12G 11
فایروال FortiWeb FWB 100D 13
فایروال Fortigate FG200E 24
فایروال FortiGate FG1500D 15
فایروال FortiGate FG200E 17
فایروال Fortigate FG200E 24
استوریج emc
فایروال FortiGate FG600E 20
فایروال FortiGate FG81E 22
فایروال Fortigate FG200E 24